WeeksMonthsYears


DaytimeNight timeBoth


YesNo


YesNoOccasionally


YesNoNot sure


YesNoNot sure


YesNoNot sure


YesNo


yesNo